رزم انفرادی

عوامل موثر در پیشروی

عوامل موثر در پیشروی

1-   داشتن برتری آتش نسبت به دشمن  2- اختفاء 3- سرعت 4- زمین

تکنیک خیز

خیز سریعترین روش برای حرکت از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر بوده و از حالت درازکش به شرح زیر اجرا میشود.

1-  به آهستگی سر را بلند کرده وموضع بعدی را انتخاب می نماییم. 2- به طور آرام سر را پائین آورده و بازوهای خود را به طرف بدن طوری جمع کنید که آرنجها پائین نگه داشته شوند. ضمناً دراین حال باید پای راست را قدری جمع کنید . 3- با راست نمودن بازوها و بلند کردن بدن ، روی دستها وبازوها قرار بگیرید. 4-روی پاهای خود پریده وپای چپ را جلو بگذارید. 5- به جلو خم شده و در حالیکه تفنگ را با هر دودست گرفته اید به شکل مارپیچ بطرف موضع جدید بروید. 6- قبل از به زمین زدن خود هر دو پا را روی زمین مستقر سازید . 7- روی زانوهای خود به زمین افتاده و همزمان دست راست خود را به سوی پاشنه قنداق بکشید. 8- به جلو بیفتید و با کمک قنداق تفنگ از افتادن کامل روی زمین خودداری کنید. 9- سنگینی بدن را روی طرف چپ قرار داده و با دست راست ته قنداق تفنگ را در گودی شانه راست بگذارید و به موضع آتش بغاطید. 10- هراندازه که ممکن است به زمین چسبیده واگر تصور می کنید که از طرف دشمن دیده می شوید به سمت راست یا چپ که اختفاء وپوشش داشته باشد بخزید. 11- در گودترین نقطه زمین قرار گرفته و سپس به جلوخزیده بطوریکه شعاع چشم شما زیرهدف قرار گیرد.12- در صورتیکه دستور تیراندازی داشته باشید تیراندازی نمایید.

تکنیک خزیدن

با در نظر گرفته پوشش و اختفاء موجود و همچنین سرعت مورد نظر ، این کار را می توانید در دو روش زیر انجام دهید:

1-   خزیدن کوتاه : وقتی که پوشش و اختفاء کم و شرایط دشمن خوب باشد انجام می شود.

2-   خزیدن بلند: وقتی که پوشش و اختفاء موجود و قدرت دید کم و سرعت بیشتری مورد نظر باشد انجام میشود.

انواع ماموریت های انفرادی

1-   نگهبان صحرائی  2- دیده ور 3- پیام رسان 4- رابط

نگهبان صحرائی

نگهبان صحرائی سربازی است مسلح که به منظور پاییدن یک منطقه و جلوگیری از غافلگیر شدن گمارده می شود. نگهبان صحرائی معمولا توسط پاسگاه های مراقبت یا عده ای در حال توقف گمارده می شود. محل او نزدیک یگان در حدود 100 متری و درجایی انتخاب می شود که بتواند فرمانده خود را زود خبر کند.

شرایط محل نگهبان صحرائی

1-   دارا بودن حداکثر میدان دید و تیر  2- داشتن اختفاء و استتار و پوشش 3-راحت بودن هنگام پاییدن

وظایف نگهبان صحرائی

1-   سمت و منطقه خود را دانسته وبا پاییدن دائمی آنچه را می بیند گزارش می دهد.

2-   همواره برای روبه رو شدن با دشمن آماده باشد.

3-   عابرین و کسانی را به پاسگاه نزدیک می شوند متوقف می نماید.

اعمالی که برای نگهبان صحرائی ممنوع می باشد:

1-  ترک پست 2- خوابیدن 3- حرکت کردن بی مورد 4- استعمال دخانیات 5 – دادن اجازه عبور به اشخاص غیر مجاز 6- حرف زدن یا درآوردن صدا 7- غذا خوردن 8- پیچیدن سر وگوش به نحوی که نتواند بشنود 9- نظافت جنگ افزار 10- ادای احترام 11- کلیه اعمالی که سبب غفلت در انجام وظیفه و یا جلب توجه دشمن می گردد.

دیده ور

دیده ور سربازی است مسلح که به منظور پاییدن منطقه و جلوگیری از غافلگیری یگان مربوطه در هنگام حرکت به جلو ، پهلوها یا عقب اعزام میشود.

طرز عمل دیده ور

1-   پیش از حرکت بایستی تفنگ خود را پر وضامن کرده و نیزه فنگ نموده و به حالت به دستفنگ حرکت نماید.

2-   با فرمانده تیم و دیده وران مجاور ارتباط نظری داشته و آن را حفظ نماید.

3-  به کلیه عناصر دشمن که در تیررس اومی باشند آتش می کند و دشمنی را که در خارج از برد موثر تفنگ دیده می شود با علامت دشمن پدیدار شد گزارش می نماید. (با استفاده از علائم دست و بازو )

4-  هنگام برخورد با دشمن با خیزهای سریع و کوتاه خود را به نخستین پناهگاه که برای دیدبانی مناسب باشد می رساند و با اجرای دیدبانی محل استعداد دشمن را مشخص کرده و فرمانده تیم یا گروه خود را آگاه می سازد.

5-  در صورتیکه به گشتی دشمن برخورد کرده و گشتی مذبور در حین عقب نشینی از سمت دیده ور بود نباید او را دنبال کرده و از سمت خود منحرف شود.

تعریف پیام و انواع آن

پیام عبارتست از خبری که یک شخص به شخص دیگر و یا یگانی به یگانی دیگر به وسیله یکی از وسائل ارتباطی ارسال می گردد.

1-   پیام زبانی  2- پیام نوشتاری یا کتبی

تعریف پیام رسان

پیام رسان سربازی است که پیام زبانی یا نوشته ای را به صورت سواره یا پیاده از یک محل به محل دیگر می رساند.

تجهیزات پیام رسان

1-   قطب نما 2- جنگ افزار انفرادی 3- سایروسایل از قبیل چراغ قوه ، ساعت ، نقشه و کتابچه یادداشت

انواع پیام رسان

1-  جدولی : پیام رسانی است که در ساعت معین از نقطه ای به نقطه دیگر در مسیر معین وبرابر جدول زمانی اعزام می گردد.

2-  ویژه : پیام رسانی است که در صورتیکه پیام یا دستور خیلی فوری و مهم باشد از پیام رسان ویژه استفاده می شود.

3-   زوجی : پیام رسانهایی هستند که درماموریت مشکل وخطرناک از یک یا دو مسیر جداگانه اعزام می گردند.

تعریف رابط

به نفراتی گویند که برای حفظ ارتباط نظری بین دو عده ای که در دو مسیر موازی با یکدیگر حرکت می کنند گمارده می شوند.

اطلاعات رزمی

به دانستنیهایی از قبیل جو ، زمین و دشمن گفته می شود که فرمانده از آنها در پیش بینی عملیات و اجرای آن استفاده می نماید.

اخبار وانواع آن : آنچه که از جو ، زمین یا دشمن به دست آمده ولی درستی یا نادرستی آن هنوز روشن نیست . 1- اخبار مثبت 2- اخبار منفی

اطلاعات

اخباری که پس از بررسی و تائید پذیرفته شده اند.

عوامل جمع آوری اخبار

1-   جاسوسان 2- آورگان جنگی 3- اسرای جنگی 4- یگانهای در خط 5 – مفسرین 6- زندانیان جنگی

منابع اخبار

1-   نفرات دشمن  2- مدارک دشمن 3- وسائل دشمن 4- فعالیتهای دشمن

اعمالی که باید در مورد زندانیان جنگی انجام داد:

1-   بازرسی : از نظر جنگ افزار ومدارکی که همراه دارند تا آنها را از بین نبرند.

2-  جداکردن : افسران ، درجه داران ، سربازان و غیر نظامیان را باید جدا کرد تا فرماندهان افراد خود را تشویق به فرار نکند.

3-   سکوت : زندانیان جنگی نباید با هم صحبت کنند تا نتوانند در مورد راههای فرار مشورت کنند.

4-  سرعت عمل : هرچه زودتر باید آنها را به عقب تخلیه تا بتوان آنها را  سریعاً بازجویی و از اطلاعات بدست آمده استفاده کرد.

5-   محافظت : باید سالم به بازداشتگاه برسند و نباید کسی به آنها اهانت نماید و نباید کسی به آنها غذا بدهد.

اعمالی که باید درموقع اسارت یا دستگیری توسط دشمن انجام داد:

1-  همیشه از اصول سربازی و شرافت سربازی پیروی نماید . 2- اگر اسیر شدید به هر روشی که ممکن است به مقاومت ادامه دهید .3- از هر موقعیت برای فرار خود ودیگران استفاده نمائید و دیگران را هم کمک کنید. 4- با دشمن هیچهمکاری نکرده و هیچ خبری را از رفقای خود به دشمن ندهید . 5- اگر از شما سوال شد فقط اسم ، شهرت ، درجه ، خدمتی ، و تاریخ تولد خود را بگویید.

زنده ماندن در شرایط سخت

زندگی سختی که هر سرباز در مدت گریز از اسارت یا دستگیر شدن تا رسیدن به یگان خودی انجام می دهد.

چگونه در شرایط سخت آب تهیه کنیم:

1- با استفاده از شبنم های صبحگاهی 2- با کوبیدن ساقه ها و برگهای درختان 3- با استفاده از چاله که با پلاستیک پوشیده شده و درون آن گیاه گذاشته می شود.

 

شرایط یک پناهگاه

1-   در دسترس بودن غذا  2- نزدیک بودن محل آب 3- محفوظ بودن از باد و طوفان  4- مخفی بودن از دید دشمن

منظور از آموزش رزم شبانه

1-   افزایش توانایی دید درشب 2- از بین رفتن ترس و هراس سربازان از تاریکی 3- بکار بردن صحیح و به موقع جنگ افزار و وسائل انفرادی 4- آشنایی با فنون و حرکات در شب و نگداری سمت 5- بالا بردن میزان جنگجویی سربازان برای شرکت در رزم شبانه

اصول دید در شب

1-   چشم خود را به تاریکی عادت دهیم 2- به طور نامنظم به اطراف نگاه کنیم 3- از دید کناری استفاده کنیم

مناطق خطرناک

محلی که در آنجا سرباز در معرض دید و تیر دشمن قرار دارد . عبارت است از:

1-   شبکه های سیم خاردار 2- میادین مین 3- جاده ها 4- کوره راهها 5- دهکده های زیر دید دشمن

عواملی که به دید در شب لطمه می زند:

1-   کمبود ویتامین آ در بدن 2- سرما خوردگی ، سردرد و خستگی زیاد 3- استعمال سیگار و مواد مخدر

قواعد اختفاء در شب

1-   در افق باز نایستد زیرا انسان در شب به خوبی نمایان است . 2- برای اختفاه از بوته ها و درختان خشک استفاده نکنید زیرا تولید صدا می کند . 3- از ایجاد هر نوع روشنایی خودداری کنید. 5- خود را با زمینه اطراف همرنگ سازید.

تعریف بهداشت

کلیه اعمالی که برای حفظ تندرستی انجام می شود بهداشت گویند.

مهمترین اقدامات برای حفظ تندرستی

1-   تمیز نگهداشتن اعضای بدن 2- ورزش مداوم و مناسب 3- خواب به موقع و کافی 4- تغذیه خوب 5- اجتناب از مواد مخدر 6- رعایت دستورات بهداشتی

تعریف کمکهای نخستین

مراقبتهای لازم از مجروحین و بیماران پیش از رسیدن مامورین بهداری.

مراحل نجات بخش

1-   بند آوردن خون 2- باز کردن راه هوا 3- پوشانیدن زخم 3- جلوگیری از شوک و درمان آن

علائم شوک

1-   رنگ پریدگی 2- تشنگی  3- لرزش بدن و عصبی شدن  4- عرق زیاد و سر 5- ضعف

زخمهایی  که مستلزم کمکهای ویژه هستند :

1-   سینه 2- شکم 3- فک 4- سر 5- سوختگی ها 6 – شکستگی ها

روشهای حمل مجروحین

1-   حمل استمدادی 2- حمل با تخت روان بهداری با نوع ابتکاری آن 3- حمل روی دست 4- حمل به وسیله کشش با گردن 5- حمل روی پشت 6- حمل پشت به پشت 7 – با استفاده از بند تفنگ یا دو عدد فانسقه

روشهای تنفس مصنوعی

1-   روش دهان به دهان 2- روش دهان به بینی (این روش در مورد مجروحین دهان یا فک اجرا می شود.

پیشگیری یا درمان

بند آوردن خون و یا باز کردن راه هوا و پوشانیدن زخم از عوامل اساسی در معالجه یا درمان شوک به شمار می رود. ولی در هر حال بایستی مجروح را در وضع راحتی بخوابانید . کوله پشتی و تجهیزاتش را بگیریدو خیلی به ملایمت و با احتیاط با او رفتار کنید جز در موارد ضروری او را حرکت ندهید ولی اگر مجروح در وضع ناراحتی خوابیده و شکستگی ظاهری ندارد می توانید او را در وضع بهتری بخوابانید. چنانچه بیمار آسیب یا زخم در ناحیه سر و فک و سینه ندارد سر و شانه های او را پائین تر از سایر قسمت های بدن قرار دهید تا خون بیشتری به مغز او برسد . فرد زخمی شده را به کمک پتو ، کت و سایر پوشاک گرم نگه دارید. اگر مجروح بیهوش نیست به او مایعات گرم بدهید.

 

مراقبت از پاها

ناخنهای خود را به شکل مستقیم کوتاه کنید تا به داخل گوشت فرو نرود. – از جورابهای اندازه استفاده کرده وجورابهای پاره را نپوشید.- پیش از راهپیمایی پوتینهای خود را امتحان کرده که تنگ یا گشاد نبوده ومیخ هم نداشته باشد.

مارگزیدگی

-                  شخص مارگزیده نباید راه برود.- هر قدر ممکن است باید او را آرام نگه داشت .- در موقع مارگزیدگی از رگبند بین محل مارگزیدگی و بدن استفاده شود. – اگر ماده ضد عفونی کننده دارید فوراً بمالید .- یک تیغه ریش تراش در مقابل شعله آتش بگیرید تا ضد عفونی شود.- در محلل فرو رفتن دندانهای مار بریدگی به شکل (×) به طول و عمق 6 میلی لیتر ایجاد کنید.- محل بریدگی را بمکید و اب دهان را که خونی است مرتب بیرون بریزید.- عمل مکیدن را حداقل 15 دقیقه ادامه دهید و بعد رگبند را به مدت 10 ثانیه شل کرده ودوباره محکم کنید و مکیدن را ادامه دهید و آنگاه شخص مارگزیده را فوراً به بهداری منتقل کنید و بهتر است عمل مکیدن را ادامه دهید.

گرما زدگی

حالت خیلی سختی است که گاهی با مرگ و میر همراه است . – بیماران گرما زده با پوست بدن خشک و قرمز درخشان ، معمولاً دچار تب شدید و بیهوشی گردیده و گاهی هم هذیان میگویند.

علائم

 در محیط گرم اگر کسی عرق نکرده و پستش خشک گردیده و حرارت بدنش بالا رود این علائم را باید با خطراتی تلقی نمود.

درمان :

این نوع بیماری را بهتر است در آب خنک ( حتی اگر یخ در آن نباشد بهتر خواهد شد) فرو ببرید و روی بدن اوآب بپاشید .- به مصدوم آب نمک خنک بدهید و خنک کردن بیمار در هنگام تخلیه او باید ادامه یابد.

سرما خوردگی

روش پیشگیری

برای پیشگیری این عارضه باید لباس خنک و نسبتا گشاد بپوشید. کفشهای مناسب و دستکش که جای شست جدا وچهار انگشت دیگر با هم باشند خیلی خوب است . – لباسهای خیس را نپوشید. – در موقع فعالیت لباس کمتری بپوشید تا از عرق کردن و یخ زدن بعدی جلوگیریبه عمل آید .- دست برهنه یا لبهای خود را به فلز (قمقمه و وسائل غذا خوری )نزنید زیرا یخ می بندد.

درمان :

پوشاک یخ زده را درآورید.- قسمت یخ زده را سریعاً با آب ولرم و هوای گرم وغیره گرم نگه دارید.- شخص سرما زده را در پتو پیچیده و مشروبات گرمبه اوبدهید. – پس از آنکه عضو یخ زده نسبتاً گرم شد آن را به ملایمت در یک پارچه خشک وتمیز ضدعفونی شده پیچیده و تاولهای آن را باز نکنید .

 

تعریف جیره و انواع آن

1-   جیره عادی 2- جیره اردویی 3- جیره عملیاتی 4- جیره اضطراری 5- جیره دانشجویی

آماد آب

سلسله اقداماتی که آب مورد نیاز یگانها را در شرایط مختلف رزم با رعایت اصول بهداشتی به حد کافی تامین و توزیع می کند.

در هر گروهان کیسه برزنتی به ظرفیت 136 لیتر موجود است که قادر است در هر ساعت 270 لیتر آب را تصفیه کند و بدین ترتیب در کلیه شرایط رزمی نیازمندی آب یگان را تامین می نماید. علاوه بر امکانات فوق قرصهای تصفیه آب تحویل داده شده که در موقع ضروری که با انداختن در داخل قمقمه یا ظرف آب مصرفی را ضدعفونی می نمایند. بهترین طریق در صورت استفاده از کلیه طرق بالا یا جوشانیدن آب و سپس مصرف آن است. (آب باید حاقل یک دقیقه بجوشد.)

وسائل حمل آب در یگانها

1-   گروهان : مخزن 1514 لیتری 2- دسته : گالن 20 لیتری 3- گروه : سطلهای آب برزنتی 4- افراد: قمقمه

بار مبنا

مقدار مهماتی که با پرسنل و وسائل یگان حمل می شود.

تجهیزات انفرادی

عبارت است از وسائل و ساز و برگ که یک سرباز در حالات مختلف رزم و تمرینات صحرائی به آن نیازمند است.

انواع تجهیزات

1-   بار همراه 2- بسته خواب 3- کیسه انفرادی

بار همراه

بار همراه اقلامی از تجهیزات انفرادی است که یک سرباز در میدان رزم به آن نیازمند است . مانند : کلاه آهنی بسته زخم بندی ، غلاف سرنیزه ، قطب نما ، کوله پشتی ، پلا تشخیص هویت ، کلید کنسرو ، کیف نخ سوزن ، جیره اضطراری ، یک دست لباس اضافی ، کمربند برزنتی ، بند حمایل ، جنگ افزار سازمانی ، جای خشاب ، جلد نارنجک دستی ، بیل و کلنگ ، قاشق ، چنگال ، کارد ، قمقمه با جلد ، وسائل نظافت شخصی ، قند ،چای و یقلاوی

بسته خواب

وسائلی است که با خودروی یگان حمل می شود و عبارتند از : زیلو ، دو تخته پتو ، نیم تخته چادر انفرادی با وسائل همراه.

 

 

 

گشتی

افراد برگزیده و سازمان یافته از یک یگان برای انجام ماموریتهای رزمی و یا شناسائی جدا شده و اعزام می گردند سازمان آن بستگی به ماموریت آن دارد.

اهمیت گشتی

گشتی با دارا بودن مهارت زیاد آفندی مشخص گردیده و افراد آن بایستی با ابتکار و ورزیدگی بتوانند دور از پشتیبانی یگان اصلی در منطقه دشمن انجام وظیفه نمایند. گشتی در شرایط جنگهای چریکی نیز به خاطر توانایی در سلب نمودن آزادی چریکها ، محدود ساختن عملیات و کاهش نفوذ آنها در مردم شایان اهمیت می باشد.

انواع گشتی

1-      گشتی شناسائی : برای کسب خبر از دشمن و یا تحقیق درباره درستی یا نادرستی اخبار به دست آمده قبلی اعزام می شوند ، این گشتی معمولاً تلاش می کند که از برخورد با دشمن دوری نماید.

2-      گشتی رزمی : برای ایجاد تامین ، اذیت کردن و از بین بردن دشمن و تخریب تاسیسات و ساز و برگ ، اعزام و این گشتی نیز بایستی اطلاعات رزم را اعم از اینکه ماموریت او بستگی داشته یا نداشته باشد جمع آوری و گزارش نماید.

نکات مهم در گشتی

1-               کنترل گشتی 2- شمارش و آمادگی 3- دور از نمایان شدن 4 سمت یابی 5- عبور از مناطق خطرناک

انضباط

التزام عملی به ولایت فقیه ، ادام و سنن و احکام اسلامی و تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا ، قوانین و مقررات و دستورات سلسله مراتب فرماندهی

جنبه های مختلف انظباط

1-               معنوی : شامل ایمان و اعتقاد به خدا

2-               ظاهری : شامل حفظ احترامات و آراستگی ظاهری

ترتیب درجات نظامی

1-      سرباز 2- سرباز یکم 3- سرباز دوم 4- سرجوخه 5- گروهبان سوم 6- گروهبان دوم 7- گروهبان یکم 8- استوار دوم 9- استوار یکم 10- ستوان سوم 11- ستوان ندوم 12- ستوان یکم 13- سروان 14- سرگرد 15- سرهنگ 2 16- سرهنگ 17- سرتیپ 2 18- سرتیپ  19- سرلشکر 20 سپهد

انواع احترات نظامی

1-               انفرادی 2- دسته جمعی

نوع خطاب پرسنل با درجات مختلف نظامی

1-               کلیه درجه داران : سرکار 2-از ستوان سومی تا سرهنگی : جناب 3-از سرتیپ 2 تا سپهدی : امیر

تعریف پادگان

محل یا منطقه ای است که عناصری از نیروهای زمینی ، هوایی و دریایی به طور مجتمع و یا مستقل در آنجا مستقر می باشند.

نام عبور

به منظور شناسائی عابرین و عناصری که به محل نگهبانی نزدیک می شوند به کار می رود و از سه جزء تشکیل شده است : 1-نام درخت یا میوه 2- نام سلاح 3- نام کتاب یا شعرا

منظور از گماردن پاسدار

1-               حفاظت تاسیسات 2- نگهبانی و مراقبت از زندانیان  3- حفظ انتظامات 4- ادای احترامات

انواع وظایف نگهبان

1-               وظایف عمومی : برای همه نگهبانها یکسان است مثل نخوردن ، نیاشامیدن ، و نخوابیدن

2-               وظایف خصوصی : بستگی به محل نگهبانی دارد که توسط یگان مشخص می شود.

موارد استفاده نگهبان از اسلحه

1-               بنا به دستور رئیس پاسدار یا پاسبخش 2- در صورتیکه جان نگهبان در خطر باشد

 منظور از اجرای برنامه سین

1-               نظم و آراستگی در یگانها و نظارت فرماندهان بر حسن اجرای آن

2-               تحکیم مبانی انضباط در بین پرسنل یگان

3-               آشنایی سربازان با انجام وظایف مربوطه از بیداری تا خاموشی

4-               -افزایش بهره خدمتی با ایجاد نظم در یگانها

در چه اماکنی احترامات دسته جمعی به عمل نمی آید:

1-      بیمارستانها و درمانگاهها 2- کلاسهای آموزش 3- دفاتر 4- مساجد برای مراسم مذهبی  5- میادین تیر در حین تیراندازی

تعریف مرخصی و انواع آن

عبارت است از عدم حضور در محل خدمت به گونه ای مجاز به مدت معین به منظور استراحت و تجدید روحیه خدمتی و رسیدگی به امور شخصی

1 -استحقاقی2- استعلاجی 3- تشویقی

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 15:31  توسط محمدرضا  | 

هدف از آموزش رزم انفرادی

هدف از آموزش رزم انفرادی

1- کشتن   2- کشته نشدن

انواع اقدامات در برابر جنگ افزار های دشمن

1-           اقدامات عامل : به اعمالی گفته می شود که سرباز برای از بین بردن یا خنثی نمودن دشمنی که خطر ایجاد می کند به کار می رود . مثلا تیراندازی به دشمن ، انداختن نارنجک روی دشمن و ایجاد دود برای دیده نشدن .

2-           اقدامات غیر عامل : به اعمالی گفته می شود که سرباز برای حفظ خود و کاهش اثرات آتش دشمن انجام می دهد . این اقدامات با آتش همراه نبوده بلکه معمولاً مبنی بر پراکندگی ، استتار ، اختفاء ، پوشش و فریب می باشد.

پوشش

حائلی که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ کند که بر دو نوع است : 1- طبیعی  2- مصنوعی

اختفاء

عبارت است از حفاظت در برابر دید و تیر دشمن که ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد

قواعد اختفاء

1-           از حرکت بیهوده خودداری کنیم  2- از تمام وسایل اختفاء استفاده شود 3- در هنگام دیدبانی پائین تر قرار گیریم 4- از خط افق دوری کنیم 5- اشیا براق را نمایان نسازیم  6- سکوت را رعایت کنیم 7 خطوط منظم پیرامون اشیا را بهم نزنیم .

دیدبانی

طرز پاییدن یک منطقه را دیدبانی گویند . سربازانی که در خط هستند باید دایم مراقب سمتهای خطر بدون اینکه خود را در معرض دید دشمن قرار دهند باشند . سرباز برای غافلگیر نشدن همیشه دشمن را خواهد پایید و برای اینکه عده ای از آنها بتوانند استراحت نمایند یک تعدادی مراقبت از سمتهای خطر را بر عهده می گیرند.

شرایط محل دیدبان

1-   دارا بودن حداکثر میدان دید  2- داشتن پوشش و اختفاء  3- دور بودن از نقاط مشخص 4- داشتن زمینه تاریک

شرایط زمین برای تیر اندازی

1- دارا بودن دید و تیر دست کم تا برد مفید جنگ افزار مربوطه 2- داشتن پوشش و اختفاء 3- مانع تیراندازی دیگران به ویژه تیربارها نگردد. 4- محل آن برای تیراندازی تا حد امکان راحت باشد.

تیراندازی نزدیک شده و به آن چسبید . – سنگرهای تنگ و گود بهترینحفاظت را علیه تیرهای دشمن تامین می کند.- در مسافت های نزدیک یک مانع یا برآمدگی کوتاه برای حفاظت مناسب است به شرط آنکه قطر آن کافی باشد.

با خط سیر منحنی : برای محافظت از گلوله های سوختار  محترقه باید در یک محل باریک و گود قرار گرفت تا ترکش گلوله ها از بالای سر عبور کند . در صورت عدم امکان باید در محلی قرار گرفت که از همه طرف حائلی داشته باشد. در برابر گلوله های افشان کلاه آهنی سرباز و سرپناه سنگرها به قطر دو پا مناسب می باشد.

موضع و انواع آن

محل یک یگان ، جنگ افزار یا سرباز که از آنجا به دشمن تیراندازی می شود موضع گویند. این محل برای جنگ افزارهای سنگین موضع تیر نامیده می شود.

1-    موضع اصلی  2- موضع یدکی  3- موضع فرعی

شرایط موضع

1-  داشتن میدان تیر و دید 2- دارا بودن اختفاء و پوشش 3- داشتن ارتباط با مواضع مشاور  4- از نظر جنس زمین تا می شود به وسیله وسائل انفرادی قابل کندن باشد  5- حداکثر حفاظت را با کمترین زمان و کار تامین نماید  6- در سمتهای مختلف امکان تیر داشته باشد.

موضع تعجیلی یا بدون فرصت

موضعی است که آنرا سرباز در زیر آتش دشمن و با استفاده از گودیها  ، حفره ها ، شیارها و قیفهای انفجاری تهییه می نماید این نوع موضع و سنگرها ممکن است دراز کش یا نشسته باشد.

موضع با فرصت

موضعی که در صورت داشتن وقت کافی و با در نظر گرفتن شرایط یک موضع خوب ایجاد می شود.

انواع سنگر انفرادی

1-  یک نفره : این سنگر را می توان با استفاده از قیفهای انفجاری در محلهای مناسب یا از سنگرهای درازکش که به طور تعجیلی تهیه گردیده اند تکمیل و آماده نمود.

2-  دونفره : - توسط دو نفر در شرایط مختلف رزم به منظور حفظ جان و اجرای آتش موثر تهیه و از آن استفاده می شود.- تهیه آن به کمک دو نفر خیلی آسان بوده و در هنگام کار یکی حفاظت را برقرار و دیگری سنگر را حفر می کند.- سنگر دو نفره آسایش و استراحت بیشتری را برای افراد تامین می نماید زیرا یکی استراحت و دیگری می تواند به حال آماده باشد. – در صورت زخمی یا مجروح شدن یکی از افراد سنگر بدون پدافند نمی ماند. – مشخصات سنگر دو نفره مانند سنگر یک نفره بوده فقط طول آن بیشتر و حدود شش پا می باشد.

3-  دراز کش : - در مناطق عقب و در اردوگاهها برای محافظت در برابر آتش توپخانه و هواپیما از سنگر درازکش می توان استفاده نمود. – عرض و عمق این سنگر دو پا و طول آن به اندازه قد نفر خواهد بود. – این سنگر باید به خوبی استتار شده و از محل زیست سرباز تا آنجا بیش از چند ثانیه راه نباشد.

مشخصات سنگر انفرادی یک نفره

1-  عرض سنگر باید به اندازه عرض شانه سربازی که از آن استفاده می کند باشد. 2- طول سنگر به اندازه ای باید باشد که ابزارهای سنگرکنی بتواند در داخل آن کار کند . 3- عمق سنگر باید به اندازه عمق یک سرباز باشد. 4- سکوی آتش از کف سنگر یک پا و نیم بالاتر و از سطح زمین معمولا با اندازه چهار پا پائین تر 5- باید چاله آبی جهت جمع آوری آب در وسط سنگر حفر شود. – 6- باید چاله نارنجکی به منظور حفاظت جان سرباز که ار انجار نارنجک دشمن که بداخل سنگر پتاپ می شود حفر کرد . طول به اندازه یک پا و نیم و شیب داخل 30 درجه و شیب 10 درجه بطرف چاله نارنجک . 7- خاکریزی در اطراف سنگر بعنوان جان پناه به ضخامت 3 پا و ارتفاع آن از زمین نیم پا آماده کرد. 8- آرنجگاهی جهت گذاشتن آرنج در موقع تیراندازی بین لبه سنگر تا لبه داخلی خاکریز حفر کرد.

استتار

به مجموعه اقداماتی گفته می شود که باعث جلوگیری از کشف محل ما برای دشمن انجام می گیرد یا همرنگ کردن خود و وسائل با محیط به طوری که باعث جلب توجه دشمن نگردد.

اصول استتار

1- انتخاب محل  2- انضباط استتار 3- ساختمان استتار

عوامل تشخیص یا شناختن

1-    وضعیت نسبی 2- شکل 3- سایه 4- بافت 5- رنگ 6- حرکت

روشهای استتار

1-    پنهان کردن 2- همشکل کردن 3- فریب دادن

قواعد استتار

1-  از تمام حفاظتهای موجود باید استفاده نمود . 2- شکل ، سایه ، بافت و رنگ اشیاء را نباید بهم زد. 3- تهیه مواضع بایستی از آغاز تا پایان کار همراه با استتار باشد . 4- استتار بیش از حد موجب کشف مواضع می شود . 5 در موقع به کار بردن اشیاء طبیعی در استتار بایستی برنگ آنها با توجه به محیط افراد دقت نمود. 6- در پایان استتار باید آن را از دید دشمن بازدید نمود.

منظور از حرکات در رزم

1-  نزدیک شدن به دشمن برای دستگیر کردن یا کشتن او 2- دور شدن از دشمن به سبب الزامات تاکتیکی  3- جابه جا کردن عده ها و نفرات برای مقابله با دشمن .

پیشروی

در نزدیکی دشمن ، حرکت به سوی دشمن را پیشروی گویند.

انواع پیشروی

1- پیشروی مخفی 2- پیشروی نمایان 3- پیشروی مختلط

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:8  توسط محمدرضا  |